اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:

شنبه بیستم آبان ماه 1374 
سال پنجاه و یکم - شماره 14766 

قوّۀ قضائیّه 

روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران 

اساسنامه مدرسه عالی شهید مطهری

(مصوبات جلسه 346 و 349 مورخ 1373/11/18  و  1374/02/05 شورای عالی انقلاب فرهنگی)

ماده 1 - مدرسۀ عالی شهید مطهری که در این اساسنامه ، مدرسه عالی خوانده می شود ، مؤسسه ای است آموزشی و پژوهشی که در رشته های علوم و معارف اسلامی و بر طبق این اساسنامه فعالیت می کند ، اداره می شود . 
ماده 2 - اهداف مدرسۀ عالی شهید مطهری : 
الف) تربیت علما و روحانیون اسلام شناس و آگاه به مسائل و مقتضیات زمان و نیز تربیت محققان و افراد صاحب صلاحیت 
ب) تحقیق در رشته های مختلف علوم و معارف اسلامی 
ج) تبلیغ و نشر علوم و معارف اسلامی 
ماده 3 - مدرسۀ عالی برای نیل به اهداف خود ، اقداماتی بدین شرح با رعایت مقررات آموزشی ، پژوهشی و فرهنگی کشور و ضوابط وزارتخانه های فرهنگ و آموزش عالی و آموزش و پرورش معمول می دارد : 
1- ایجاد و ادارۀ دانشکده های وابسته 
2- ایجاد و ادارۀ دبیرستانهای وابسته در نقاط مختلف داخل و خارج از کشور 
3- توسعۀ کتابخانه و مرکز اسناد مدرسه و خدمات اطلاع رسانی در علوم و معارف اسلامی 
ماده 4 - مدرسۀ عالی که مرکز آن در تهران است ، دارای شخصیت حقوقی و تابعیت ایرانی است . 
ماده 5 - مدرسۀ عالی تابع مقررات و آیین نامه های عام مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد وزارت فرهنگ و آموزش عالی و وزارت آموزش و پرورش و نیز مقررات خاص وقفنامۀ خود است . 
تبصره 1 - در مواردی که مقررات و مصوبات با وقفنامۀ مدرسه مغایرت دارد مطابق وقفنامه عمل می شود . 
تبصره 2 - مدرسۀ عالی می تواند علاوه بر رعایت ضوابط و شرایط وزارت فرهنگ و آموزش عالی دارای ضوابط و شرایط مختص به خود به منظور ارتقاء سطح کیفی آموزشی ، پرورشی و تحقیقاتی باشد . 
ماده 6 - مدرسۀ عالی دارای مقررات استخدامی خاص خود است . 
تبصره - اعضای هیئت علمی مدرسۀ عالی طبق ضوابط و مقررات فرهنگ و آموزش عالی استخدام می شوند و سوابق علمی ، آموزشی و تحقیقاتی آنها در کلیه دانشگاه ها و مراکز وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی معتبر است . 
ماده 7 - مدرسۀ عالی با رعایت ضوابط و مقررات وزارت فرهنگ و آموزش عالی فعالیت می کند و آن وزارت حق نظارت و بازرسی برنامه های آموزشی و پژوهشی مدرسۀ عالی و نحوۀ اجرای سایر ضوابط و مقررات را خواهد داشت . 
ماده 8 - ارکان مدرسۀ عالی عبارتند از : 
الف) تولیت 
ب) شورای عالی مدرسه 
ج) هیئت اجرایی 
ماده 9 - تولیت مدرسۀ عالی که بالاترین مقام مدرسه و نمایندۀ قانونی آن در کلیه مراجع است با حکم مقام معظم ولی فقیه منصوب می شود . 
ماده 10 - وظایف و اختیارات تولیت مدرسۀ عالی 
الف) تعیین خط مشی کلی مدرسۀ عالی و واحدهای وابسته 
ب) تنفیذ سازمان و تشکیلات مدرسۀ عالی بعد از تصویب در هیئت اجرایی 
ج) تنفیذ برنامه و بودجۀ سالانۀ مدرسۀ عالی بعد از تصویب در شورای عالی مدرسه 
د) نظارت بر حسن اجرای مفاد اساسنامه و وظایف قسمتهای مختلف 
ه) تعیین خزانه دار و اشخاصی که حق گشایش حسابهای بانکی به نام مدرسۀ عالی و واحدهای تابعه آن و حق برداشت از آن حسابها را دارند . 
و) نصب و عزل و قبول استعفای قائم مقام و معاونان و مدیران که مستقیماً زیر نظر مقام تولیت انجام وظیفه می کنند و رؤسای هر یک از واحدهای آموزشی و پژوهشی و اعضای کمیته انظباطی و هیئت های ممیزه و گزینش و رسیدگی به تخلفات اداری . 
ز) نظارت بر اجرای مقررات اداری و آئین نامه های استخدامی و انضباطی و سایر آیین نامه ها و مقررات و ضوابط خاص مدرسه عالی . 
ح) ایجاد هماهنگی لازم بین معاونان و سایر مدیرانی که مستقیماً زیر نظر تولیت انجام وظیفه می کنند . 
ط) جذب درآمد و قبول هدایا و کمکهای مالی و امکانات دولتی و غیردولتی و پذیرش موقوفات جدید در تهران و سایر نقاط مطابق با آیین نامۀ مصوب شورای عالی مدرسه . 
ی) تنفیذ پیشنهاد شورای عالی مدرسه دربارۀ اصلاح و تجدید نظر در اساسنامۀ مدرسه عالی و ارجاع آن به مراجع قانونی . 
ک) تنفیذ حسابها و ترازنامه سالانۀ مدرسۀ عالی 
ماده 11 - ترکیب شورای عالی مدرسه 
- تولیت (به عنوان رئیس شورا) 
- معاونان مدرسۀ عالی 
- 6 نفر از اعضای هیئت علمی و سایر مسئولان اجرائی به تشخیص تولیت و مؤثر در پیشبرد اهداف مدرسه 
ماده 12 - وظایف و اختیارات شورای عالی مدرسه 
الف) تصویب اصول سیاستها و خط مشی های آموزشی و پژوهشی و تربیتی مدرسۀ عالی 
ب) اتخاذ تصمیم اصولی دربارۀ ایجاد و گسترش ، مناسبات علمی و فرهنگی و مبادلۀ دانشجو و استاد بین دانشگاه ها و مراکز علمی داخلی و خارج از کشور 
ج) بررسی و تصویب برنامه و بودجه پیشنهادی مدرسۀ عالی و واحدهای وابسته 
د) اتخاذ تصمیم در خصوص تأسیس ، توسعه ، انحلال و ادغام واحدهای تابعۀ مدرسۀ عالی 
ه) بررسی و تصویب مقررات اداری ، استخدامی و انضباطی و سایر آیین نامه های جامع مدرسۀ عالی 
و) تصویب ضوابط اختصاصی برای تشخیص صلاحیت علمی و عمومی و گزینش اعضای هیئت علمی ، دبیران و کارکنان مدرسۀ عالی 
ز) بررسی و تصویب حسابها و ترازنامۀ سالانه مدرسۀ عالی و دانشکده ها و دبیرستانها و دبیرستانهای وابسته 
ح) ارائه نظرات مشورتی در خصوص مسائلی که از طرف تولیت به شورا ارجاع می شود  
ط) تصویب آیین نامۀ تشکیل شوراهای آموزشی ، پژوهشی ، امور طلاب ، کمیته انضباطی 
تبصره 1 - تصمیمات شورای عالی مدرسه با اکثریت آراء کل اعضاء معتبر است و پس از ابلاغ آن با امضای تولیت مدرسه ، برای تمام واحدها لازم الاجراء است . 
تبصره 2 - در صورت عدم حضور تولیت ، جلسه به ریاست قائم مقام ایشان یا معاون آموزشی تشکیل خواهد شد ولی تصمیمات آن لازم است به تنفیذ مقام تولیت برسد . 
ماده 13 - هیئت اجرائی از معاونان مدرسۀ عالی و به ریاست یکی از آنان به انتخاب مقام تولیت تشکیل می شود . آیین نامۀ حدود وظایف و اختیارات و نحوۀ تشکیل جلسات و اتخاذ تصمیمات آن به تأیید مقام تولیت خواهد رسید . 
ماده 14 - مدرسۀ عالی بر اساس ضوابط وزارت فرهنگ و آموزش عالی می تواند دارای هیئت ممیزه باشد . 
ماده 15 - تشکیل شوراهای آموزشی ، پژوهشی و امور طلاب ، کمیتۀ انضباطی دانشجویان ، کارکنان و هیئتهای رسیدگی به تخلفات اداری و همچنین ترکیب اعضاء و اختیارات و وظایف هر یک از شوراها و هیأتها و کمیته مزبور طبق آئین نامه های خاصی است که با رعایت قوانین و مقررات به تصویب شورای عالی مدرسه می رسد . 
ماده 16 - مدرسۀ عالی می تواند با احراز شرایط و رعایت ضوابط و مقررات ، رشته تحصیلی تا بالاترین سطح در تهران و سایر نقاط کشور دایر کند . 
ماده 17 - دانشنامه فارغ التحصیل مدرسه به امضای تولیت و وزیر فرهنگ و آموزش عالی خواهد رسید . 
ماده 18 - بودجه مدرسۀ عالی از این منابع تأمین می شود : 
- عواید موقوفات خاص مدرسۀ عالی و نیز سایر موقوفاتی که در اختیار آن قرار می گیرد . 
- وجوه شرعی 
- کمکهای مقام معظم ولی فقیه 
- کمکها و هدایای دولت جمهوری اسلامی و اشخاص حقیقی یا حقوقی 
- درآمدهای ناشی از فروش نشریات و ارائه خدمات علمی و پژوهشی 
- درآمدهای ناشی از فعالیتهای اقتصادی در بخشهای تولیدی ، تجاری و خدماتی از طریق واحدها ، شرکتها و کارخانجات وابسته به مجتمع اقتصادی و عمرانی مدرسۀ عالی 
تبصره - کلیه درآمدهای مدرسۀ عالی و واحدهای وابسته ، منحصراً به حساب صندوق درآمدهای مدرسۀ عالی واریز می شود و تنها تولیت مدرسۀ عالی یا اشخاصی که حسب مورد توسط ایشان تعیین می شوند حق برداشت ازآن حسابها را مطابق با ضوابط خواهند داشت . 
این اساسنامه مشتمل بر 18 ماده و 6 تبصره در تاریخ 1373/10/06 به تصویب شورای مشترک کمیسیونهای شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و در جلسات 346 و 349 مورخ 1373/11/18 و 1374/02/05شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید و تصویب شد .