اطلاعات تماس معاونت املاک و موقوفات:

عمرانی و حفظ و حراست از موقوفات

متن تصادفی